منو
حشره کش ها کلروپریفوس +

کلروپریفوس

محصول جدید

حشره کش غیرسیستمیک،تماسی و گوارشی، کمی خاصیت تدخینی و کنه کشی

علیه سپردار مرکبات و شپشکهای درختان میوه

شیمیاییاسید
سبکساده
خواصپیراهن ماکسی

9 محصول مرتبط در همین شاخه: