منو

آبامکتین

محصول جدید

نام عمومی: آبامکتین%8/1 EC

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی گوارشی، با فعالیت سیستمیک محدود

شیمیایینخ
سبکراحتی
خواصآستین کوتاه