منو

گلایفوزیت

محصول جدید

علف کش عمومی، سیستمیک و برگ مصرف از گروه گلایسین

علف کش عمومی ، سیستمیک و برگ مصرف از گروه گلایسین که برای از بین بردن علفهای هرز یکساله و دائمی درختان میوه و نیشکر استفاده میشود