منو
محصولات آبامکتین زرین +

آبامکتین زرین

محصول جدید

آبامکتین زرین

نیم لیتری

EC 1.8%

آبامکتین زرین

با تاثیرگذاری حداکثر در حداقل دز مصرفی