حشره کش ها


 • کلروپریفوس
 • سایپرمترین
 • آبامکتین
 • دیمتوآت
 • سایپرمترین دامی
 • دلتامترین
 • پرمترین
 • فن والریت
 • فن پروپاترین

علف کش ها


 • گلایفوزیت
 • تری فلورالین

کنه کش ها


 • پروپارژیت

روغن ها


 • روغن های امولسیون شونده

مویان


 • صابون محلول پاشی