• مازندران، بابل، جاده گنج افروز، بابلکنار ناحیه صنعتی درونکلا شرقی
  • info@kkzm.ir
  • 01132535101